Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların Kurumsal İtibarı: KIZILAY örneği

Fatma Uçar Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Emrah Gülmez Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi; Özge Mutlu, Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sefa Erbaş ,Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi; Kaan Gez Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışması özeti şöyle: 
Günümüz rekabet koşullarında öne çıkmak ve varlığını sürdürebilmek için arzu edilen bir itibara sahip olmak firmalar için oldukça önemlidir. Bu durum kar amacı güden kurumlar için geçerli olduğu kadar kar amacı gütmeyen kurumlar (KAGK) için de geçerlidir. Karamacı güden kuruluşların oluşturdukları olumlu bir itibar mali açıdan kar sağlarken; KAGK’lar için iyi bir itibar, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan bağış, yardım ve gönüllülerin katılımlarının sağlanması açısından önemlidir. 1876 yılından beri faali- yetlerini sürdüren Kızılay, Türkiye’de afet ve sosyal yardım konularında aktif olan, karamacı gütmeyen bir kurumdur. Bu çalışmanın amacı Eskişehir evreninde, Kızılay’ın algılanan kurumsal itibarını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Baygül (2008) ile Sarstedtve Schloderer’in (2010) çalışmalarındaki kurumsal itibar ölçekleri esas alınarak elde edi-len 32 maddelik Likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmış ve kota örnekleme yöntemi ile seçilen 200 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonuçları Kızılay’ın kurumsal itibarı üzerinde etkili olan beş faktör olduğunu ortaya koymuştur (Yetkinlik, toplumsal sorumluluk, kurum performansı, çekicilik ve bağış- yardım-gönüllülük). Sonuçlar Kızılay’ın toplumsal sorumluluk taşıyan bir kurum olarak algılandığını ancak diğer taraftan Kızılay’ın çekici bulunmadığını göstermektedir. Özellikle de bağışlanan paraların iyi amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı konusunda şüphe-ler bulunmaktadır
 
Makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz: