Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Duyurumunda Ürün Yerleştirme

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Duyurumunda Ürün Yerleştirme: Türkiye’nin En Değerli 10 Markasının Kurumsal Web Siteleri Ve Resmî Sosyal Medya Hesapları Üzerine Bir Araştırma

Cudi Kaan Okmeydan1 Özet Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmaları günümüzde kuruluşların itibarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle kuruluşlar iyi birer mal veya hizmet üreticisi olmanın yanı sıra sorumlu birer kuruluş olmak durumundadırlar. Ayrıca günümüzün gelişen internet teknolojileri kuruluşların kendilerini çevrelerine ve hedef kitlelerine anlatmaları bakımından birçok önemli fırsat sunmaktadır. Bunun yanı sıra, KSS çalışmalarının kurumlara olumlu bir kimlik kazandırdığı ve kurumların marka imajlarının gelişmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, KSS çalışmalarının duyurumunda ürün yerleştirme uygulamalarından da yararlanıldığı ve böylece kurumların marka imajlarının güçlendiği söylenebilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma, Brand Finance’in 2017 yılı raporuna göre Türkiye’nin en değerli 10 markasının kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını ve mesajlarını kendi web siteleri ile resmî sosyal medya hesapları üzerinden nasıl duyurduklarını incelemeye ve bunun sonucunda ürün yerleştirme uygulamalarına odaklanan bir doküman analizinden oluşmaktadır. Edinilen bulgular kuruluşların çoğunluğunun web sitelerinde yer alan KSS sayfalarının özensiz olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte kuruluşların sosyal medya hesaplarında da KSS ile ilgili paylaşım oranlarının düşük olduğu ve ürün yerleştirme uygulamaları ile marka imajının desteklenmesinde yetersiz kaldıkları belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: KSS, Kurumsal Web, Kurumsal Sosyal Medya Hesapları PRODUCT PLACEMENT IN ANNOUNCEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES: A RESEARCH ON CORPORATE WEBSITES & OFFICIAL SOCIAL MEDIA ACCOUNTS OF TURKEY’S 10 MOST VALUABLE BRANDS Abstract Corporate social responsibility (CSR) studies are now confronted as one of the most important factors affecting the reputation of organizations. For this reason, organizations have to be a responsible besides being a good producer of goods and services. With all these, today’s emerging internet technologies offers many important opportunities for organizations to describe themselves to their environment and target groups. Besides, it is known that the CSR studies have a positive identity to the institutions and the institutions are effective in developing the brand images. Therefore, it can be said that product placement applications are utilized in the announcement of CSR studies and thus brand images of institutions are strengthened. So in this study a document analysis has conducted through Turkey’s most valuable 10 brands according to Brand Finance 2017 report. Research has conducted via their corporate websites and social media accounts for examine to how they announce their CSR activities and consequently focusing on product placement implementations by CSR announcement. The findings have shown that the majority of organizations have a careless CSR pages on their web sites. However, it has been determined that sharing rates related to CSR are low in social media accounts of organizations and also organizations are inadequate to support their brand images through product placement practices in CSR announcements.

(*) Arş. Gör., Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, cudi.okmeydan@yasar.edu.tr 

Makaleyi buradan indirebilirsiniz

KURUMSAL_SOSYAL_SORUMLULUK_CALISMALARINI (1)