Kurumsal İtibar İş Tatmini Ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramları

 

Kurumsal İtibar İş Tatmini Ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramlarının Birbirleriyle İlişkisi ve bir Araştırma

Metin Işık-Mustafa Zincirkıran

Bu araştırmanın amacı; kurumsal itibar, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme kavramlarının bir- birleriyle olan ilişkilerini tespit etmektir. Araştırmanın ana kütlesini Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan üniversitelerin akademik ve idari personeli oluşturmaktadır. Çalışma, literatür taramasının yanı sıra, örneklemi oluşturan akademik ve idari personele yönelik alan araştırmasını kapsamaktadır. Araştırma, ana kütle içerisinden rastgele seçilen 883 kişilik örneklem üzerinde analizler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde frekans dağılımları, regresyon ve korelasyon analiz- leri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ortaya atılan hipotezleri destekleyici bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda kurumsal itibar algısı ile iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme ile pozitif yönlü doğrusal ilişkiler tespit edilmiştir.

Kurumsal itibar kavramı yeni bir olgu değildir. Etik ve ahlak kavramlarının tartışıl- masından bu yana bilinmektedir. Bir iş terimi olarak, 1990’lı yıllarda ortaya çıkan pazarlama, örgütsel strateji ve finans gibi çoğu yönetim alanlarına karşı yayılan bir örgüt kavramıdır. Rakiplerine karşı göreli bir değer yaratan örgütün becerileri hakkında paydaşların algıları olarak tanımlanan kurumsal itibarın önemi; yatırımcılar, müşteriler ve diğer paydaşlar üze- rindeki etkisinden dolayı gittikçe artmaktadır.

Fombrun tarafından 1996 yılında yayınlanan kurumsal itibar hakkındaki ilk temel akademik kitap, itibar yönetiminin gelişiminde ayrı bir akademik disiplin ve araştırma alanı olarak bir başlangıç noktası kabul edilebilir. Aynı zamanda 1997 yılında Charles Fombrun ve Cees Van Riel tarafından İtibar Enstitütsü’nün (Reputation Institue) kurulması ve İtibar Enstitüsü’ nün araştırmaları The Economist, Forbes, Fortune, Time, Bloomberg, Information Week, NY Times ve The Wall Street Journal dahil olmak üzere dünyada önde gelen yayın organları tarafından yayınlanarak Kurumsal İtibar Yö- netimi için yetkili bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

İş tatmini, örgütsel davranışın ve yönetimin önemli konularından biridir. Genel anlamda iş tat- mini işgörenlerin yapmış oldukları işe yönelik olumlu duygular sahibi olması şeklinde ifade edilebilir. İşgörenlerin iş tatmin düzeyini etkileyen pek çok faktör söz konudur. Bu faktörlerin tespit edilerek buna yönelik çözüm önerileri geliştirildiği takdirde, tatmin düzeyi sağlanmış bir işgücü elde edilecektir. Bunun sonucunda da işgörenlerin kendi örgütlerine yönelik aidiyet geliştirerek kendilerini örgüt- leriyle özdeşleştirmeleri daha kolay olacaktır. Örgütsel özdeşleşme, işgörenlerin yaptığı işten tatmin olmasını sağlayan bir faktördür. Bu bağlamda, başarılı bir işletme olabilmek için iyi ürün ve hizmet yeterli değildir. Aynı zamanda rekabet edebilecek avantajlara sahip olmak gerekir. Rekabet avantajı yaratmanın yolu sadece teknolojik gelişmeleri takip edip uyum sağlamak, iyi bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve müşteri tatmini gibi faktörler değil aynı zamanda işgörenlerinin iş tatminini önemsemek ve böylece onların örgüte olan bağlılıklarını sağlamaktır.

İş tatmini yüksek işgörenlerin örgüte olan bağlılıkları artar, işgörenler örgüt hedeflerini benimser ve örgüt hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan gayreti sarf eder. Sonuç olarak, işgörenler örgüte karşı aidiyet hissine sahip olur ve örgütle özdeşleşir. Örgütler de işgörenlerin güçlü bir özdeşleşmeye sahip olmasını ister, çünkü örgütle özdeşleşen işgörenlerin örgüte kazandıracakları beklenenden çok daha fazladır. Bu kapsamda, araştırmanın ana amacı, kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde aracı olarak örgütsel özdeşleşmenin etkisinin belirlenmesidir.

Makaleyi buradan indirebilirsiniz

KURUMSAL_ITIBAR_IS_TATMINI_VE_ORGUTSEL_O

DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0328.X Temmuz/July 2016 Cilt/Vol: 18/Num. :3 Sayfa/Page: 193-210

Metin Işık-Mustafa Zincirkıran

“İŞ, GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

  1.  Bu araştırma Metin IŞIK tarafından Yrd.Doç.Dr. Mustafa ZİNCİRKIRAN’nın danışmanlığında gerçekleştirilen doktora tez çalışmasının bir bölümünden üretilmiştir.
  2. 2  Dr. Metin IŞIK Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO e-posta: imetin@beu.edu.tr
  3. 3  Yrd.Doç.Dr. Mustafa ZİNCİRKIRAN İnönü Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu e-posta: mustafa.zincirkiran@inonu.edu.tr