AFAD’IN KURUMSAL İTİBARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gülsüm ÇALIŞIR (*)
Hikmet AKYOL (*)
Bu çalışmada Gümüşhane Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler, İletişim ve Turizm Fakülteleri’nde okumakta olan öğrencilerin Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) kurumsal itibarına yönelik algılarının ne yönde olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmaya katılmayı kabul edenlere konuyla ilgili anket soruları yöneltilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda Bağımsız Örneklem T Testi, Tek Yönlü Anowa Testi ve betimsel istatistikler ile Doğrulayıcı Faktör analizi uygulanmıştır. Analizler ve testler sonucunda katılımcıların genel itibariyle AFAD’a dönük kurumsal itibar algıları istatistiki olarak olumlu bulunurken, cinsiyet, yaş ve kişilerin afet ilişkisine dönük demografik değişkenlere göre kurumsal itibar algılarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bununla birlikte bölüm demografik değişkenine göre katılımcıların kurumsal itibar algılarında istatistiki olarak kısmen anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
(*) Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi, gulsumcalisir@gumushane.edu.tr , gulsumcalisir@yahoo.com
(*) Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, hikmetakyol76@gmail.com

Makaleyi buradan indirebilirsiniz AFADin_Kurumsal_Itibari_Uzerine_Bir_Aras