Kurumun Sürdürülebilirliğinde “İtibar Riski” Yönetiminin Yeri ve Önemi

Risk, kurumların belirledikleri hedeflere ulaşma başarısını olumsuz etkileyen olay ya da durumlardır. Fırsat olarak değerlendirildiğinde ise, kurumun hedeflerine ulaşma başarısını olumlu etkileyen unsurlarla karşılaşılmaktadır; ancak risk genel olarak olumsuz algılanan bir kavramdır ve stratejik, kurumsal, finans ve afet kaynaklı olmak üzere çeşitli risk türleri bulunmaktadır. İtibar ya da saygınlık olarak da ifade edilen bu risk türü ise, stratejik riskler kapsamında yer almakta ve önemi gittikçe artmaktadır. Kurumların uzun dönemli uğraşları sonucunda elde edilen itibarların yıkımı bir o kadar kolay ve kısa sürede gerçekleşmektedir. Bu nedenle kurumun varlığını sürdürebilmesi iyi bir itibar yönetimine bağlıdır. Bu durum kurumların riske yönelik farkındalıklarını geliştirmelerini ve risk yönetim sürecini başarıyla sürdürmeleri gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Çalışmada öncelikle risk kavramına ve türlerine yer verilmektedir. Sonrasında itibarın kurumlar için ne ifade ettiği ve bir risk türü olarak kurumlar için taşıdığı öneme dikkat çekilmektedir. Son olarak ise, itibar riskinin nedenleri, etkileri ve yönetimi hakkında bilgi verilmektedir. Çalışma, teorik çerçevede kurgulandığı için teorik bilgilerin ampirik uygulamalarla bütünleştirilmesini hedefleyen akademik çalışmaların yapımında fayda ve kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN* Filiz ÖZŞAHİN KOÇ’un çalışması… Bu çalışmaya erişmek için tıklayınız.