Kurumsal İtibarın Sosyal Medya Üzerinden Aktarımı: Sektör Liderlerinin Twitter Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisinde; Mehmet Tokatlı, İbrahim Özbükerci, Nazan Günay, Beril Akıncı Vural (*) imzalarıyla yayımlanan makaleyi paylaşıyoruz.

Temel bir tanımla “güvenilir” sözcüğü ile açıklanabilecek kurumsal itibar kavramı, günümüzde kurumların elle tutulamayan en değerli varlığı olarak kabul görmektedir. İtibar sahibi olan kurumlar, kriz dönemlerinden daha rahat ve etkin bir şekilde çıkarken, aynı zamanda ürün/hizmetlerinin de pazarda tutundurulması daha kolay olmaktadır. Kurumların, uzun yıllar boyunca sürdürdükleri halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları sonucu sahibi oldukları kurumsal itibarın aynı emekle yönetilmesi ve korunması de gerekmektedir. Bu noktada sosyal medya, geleneksel medya dönemine göre kurumsal itibarın yönetilmesini daha da kapsamlı ve zorunlu hale getirmiştir.

Son 20 yıllık dönem içerisinde gerek bireysel gerekse kurumsal iletişim hayatını derinden etkileyen sosyal medya, kurumsal itibarın yönetilmesi noktasında birçok avantaj ve aynı zamanda da tehditler getirmiştir. Bu anlamda sosyal medya üzerinden kurumsal itibarın aktarımı ve korunması önemli bir kurumsal görev haline gelmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak, günümüzde birçok kurum sosyal medyayı kurumsal itibar yönetimleri süreci içerisinde ciddi bir mecra olarak dahil etmiştir.

Bu çalışma kapsamında 2014 Kurumsal İtibar raporlarına göre kendi sektörlerinde lider olan 5 kurumun twitter üzerinden nasıl bir itibar yönetimi sergiledikleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu maksatla Fombrun’un sunmuş olduğu kurumsal itibarın altı bileşenine(itibar katsayısı olarak da bilinmektedir) uygun olarak sorular hazırlanmış ve kurumların twitter üzerinde yaptıkları paylaşımlarda bu soruların cevabı aranarak paylaşımların hangi bileşene uygun olduğu saptanmıştır. Çalışma kapsamında kurumsal itibar liderlerinin sosyal medya üzerinden hangi bileşenler dahilinde bir kurumsal itibar yönetimi sürdükleri saptanmıştır.

Çalışmanın sonuçları, kurumların sosyal medya üzerinden sürdürecekleri kurumsal itibar yönetimleri için bir rehberlik görevi görebilecek ve bir tür çerçeve sunabilecektir.

(*) Araş.Gör. Ege Üniversitesi iletişim Fakültesi, mehmettokatli@mail.ege.edu.tr 2 Doktora Öğr. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, ibrahimozbukerci@gmail.com 3 Doktora Öğr. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, nazangunveay@hotmail.com 4 Prof. Dr. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, z.beril.akinci@ege.edu.tr

Makaleyi PDF olarak aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

10.19145-gumuscomm.299866-285983