Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi

Özden Özdemir, tüm dünyada her marka için örnek olay niteliğindeki Samsung Note 7 modeli ile yaşanan krizi inceledi. Konusu ile ilgili açıklama aşağıda yer alıyor. Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.Kriz yönetimi ve Samsung Note 7

Dünya üzerinde hızla yayılan rekabet ortamı başta bireyler olmak üzere tüm ülkeleri etkisi altına almakta ve bu durum zamanla olası kriz ihtimallerinin göz önünde bulundurularak hazırlıklı olunması gereken bir kriz yönetimi sürecinin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, samsung firmasının Galaxy Note 7 serisi cep telefonlarında yaşadığı kriz sürecinden yola çıkarak, kriz dönemlerine dair stratejilerin önceden belirlenmesi ve mümkün mertebe krizin tehdidinin önüne geçilmesi, hali hazırda baş göstermiş kriz döneminin en az hasarla atlatılmasının sağlanması ve örgütün itibar ve sahip olduğu değerlerinin korunmasıdır.

 

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Özden Özdemir’in çalışmasının “giriş” bölümünde yer alan “Kriz yaklaşımı” ayrıca ön okuma için kayda değer.

“Zaman içerisinde hızla gelişen, değişen ve küreselleşen Dünya üzerindeki ülkelerdeki sosyal, siyasal ve ekonomik faktörler bireyleri, örgütleri ve hedef kitleyi etkilemekte, bu durum kitleler üzerinde gelişme, farklılaşma, ön plana çıkma isteğini artırmakta ve rekabet ortamını kaçınılmaz kılmaktadır. Örgütlerin devamlılığı krizlerin kötü etkilerinden kurtulmalarına ve krizi fırsata çevirmelerine bağlıdır. Bunun için de öncelikle sağlam bir kriz yönetimi sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Her şeye rağmen oluşan kriz risklerinin neticesinde örgütler sosyo-kültürel ve teknolojik alanlardaki her türlü değişime ayak uydurmaya çalışmak, sahip oldukları bilgileri sürekli güncel tutmak ve olumsuzluklar karşısında daima mücadeleci bir tavır takınmak zorundadır. Bu çerçeveden bakıldığında yapılan çalışmanın temel amacı; krizlerin etmenlerinin, çeşitlerinin, özelliklerinin ve örgütler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılması ve kriz yönetiminin sağlanmasıdır. Birinci bölümde krizin tanımı, ikinci bölümde krizin etmenleri, üçüncü bölümde krizin türleri ve özellikleri, dördüncü bölümde kriz yönetiminin tanımı, beşinci bölümde kriz öncesinde alınması gereken önlemler, altıncı bölümde kriz anında yapılması gerekenler, yedinci bölümde kriz sonrasında yapılması gerekenler, sekizinci bölümde samsung note 7 krizi örneklemesi ve son olarak da sonuç kısmı yer almaktadır.”

ÖZDEMİR, Ö . (2017). Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 110-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34114/377390