İŞVEREN MARKASI YÖNETİM SÜRECİNDE STRATEJİ VE UYGULAMALAR

İŞVEREN MARKASI YÖNETİM SÜRECİNDE STRATEJİ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ:
TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA

Gonca DOĞRU
Öğr.Gör.,Dokuz Eylül Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı.

Sinem YEYGEL ÇAKIR
Doç.Dr.,Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Ana Bilim Dalı, Reklamcılık Bölümü

Özet

İnsan kaynaklarının yaşadığı yapısal değişim; şirketlerin yönetimsel süreçlerine de sıçramıştır. Sınırlarını aşarak,
gelenekselleşmiş söylem ve algısında adeta bir devrim yaşayan insan kaynakları; işveren markası yönetim olgusunu farklı boyutları ile
gündeme taşımıştır. İşveren markası bugün şirket yönetimlerinde baskın bir rol kazanmış; ürün ve hizmetlerinin yanı sıra şirketlerin
kendilerini markalaştırmalarını sağlayan; marka kişiliğini oluşturan ve imajlarının, arzulanan ölçüde yaratılmasına katkıda bulunan bir
amaç ve araca dönüşmüştür. Bu çalışmada; teorik anlamda üzerinde oldukça durulan işveren markası yönetimi yaklaşımı en gözde
şirketlerin penceresinden ele alınmıştır. Söz konusu şirketlerin; işveren markası yönetimi farkındalık düzeyleri, bu bağlamdaki
stratejileri ile şirket içinde ve dışında yürüttükleri işveren markası uygulamalarına ilişkin şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine
nitel araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmada; bireysel tecrübelere yönelmesi gerekçesiyle
nitel araştırma perspektiflerinden Olgubilim (Fenomenoloji) yaklaşımı/deseni baz alınmıştır. Elde edilen verilerin analizi için ise
betimsel sistematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; en gözde şirketlerin işveren markası farkındalık düzeylerinin
yüksek olduğu; işveren markası yönetimi stratejileri ve uygulamalarını sistematik bir şekilde yürüttükleri elde edilen bulgular
arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Marka, İşveren Markası, İşveren Markası Yönetimi, İşveren Markası Uygulamaları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Cilt: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40
Ekim 2015 October 2015
www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi40_pdf/6iksisat_kamu_isletme/dogru_gonca_sinemyeygelcakir.pdf