Building Corporate Reputation With Sustainability and Universities

Zeynep Ayfer BOZAT

Anıl TOPDEMİR

Işıl GAZİ

Selçuk Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

(The Journal of Social Economic Research)

ISSN: 2148 – 3043 / Ekim 2016 / Yıl: 16 / Sayı: 32

 

İnsanoğlunun çevreye ve doğaya yönelik bilinç düzeyi arttıkça, bu bilinç yapısının uygulama alanları da yine aynı

insanoğlu tarafından çeşitlendirilmektedir. Buna bağlı olarak düşünsel temelde geleceğe yönelik kurgulanan her üretim pratik bir

yarar sağladığı sürece piyasa ekonomisi içinde önemini ve değerini artırma eğilimi gösterir. Paydaşlar işletmelerden pratik yarar

sağlayan ürün ve hizmetlerin tatmin düzeylerinin sadece kullanım değeri olarak değil aynı zamanda duygusal, bilişsel ve

psikolojik olarak da katkı sağlamasını beklemektedir. Bu darboğazı aşmak adına işletmeler de duygusal yönetim temelinde

paydaşları için önemli olabilecek değer yönelimli politikalara imza atmak ve bu tür faaliyetler gerçekleştirmek zorunda

kalmışlardır. Bu bağlamda işletmelerin paydaşı olan yapıların tümünün özündeki “insan” faktörünün, ekonomik beklentilerinin

yanı sıra paydaş memnuniyetini sağlamak adına değer yönelimli bu tür beklentilerin de işletmelerce tatmin edilmesi

gerekmektedir. Bu anlamda, sürdürülebilirlik üzerine inşa edilmiş bir kurumsal itibar bir kurum için daha da önemli hale

gelmektedir.

Bu çalışmada, kurumsal itibarın genelde kurumlar özelde üniversiteler bağlamında önemini ortaya koymak

amaçlanmıştır. Bu çalışmayla birlikte ülkemizde sayısı az olan sürdürülebilir üniversitelerin diğer üniversitelere örnek teşkil

etmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle kurumsal itibar ile ilişkilendirilebilecek sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üniversite

kavramların literatürdeki yeri incelenmiştir.

makaleyi buradan  inceleyebilirsiniz